Paindlik ja mugav puhkus matkaautoga nii Eestis kui ka Euroopas
Autoretk.ee logo

RENDITINGIMUSED

RENDITINGIMUSED

NÕUDMISED JUHILE
Matkaauto rentimisel on vaja esitada kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument.
Juht peab olema vähemalt 21 aastane ning omama B-kategooria juhiluba vähemalt 3 aastat.
Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, sh Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

MATKAAUTO KASUTAMINE
Sõidukit võib kasutada ainult Euroopas, va Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.
Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.
Läbisõidupiirang puudub.
Suitsetamine sõidukis on keelatud.
Lemmikloomad on keelatud.
Sõidukit on keelatud kasutada tasulise teenuse osutamiseks ja teiste sõidukite pukseerimiseks.
Keelatud on sõiduki üleandmine kolmandatele isikutele.

RENDI HIND
Rendihind sisaldab lisavarustuse maksumust.
Rendihind sisaldab liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust.
Rendihind ei sisalda autokütust.

LEPINGU KEHTIVUS
Allkirjastatud rendileping ja renditingimused on siduvad ka juhul, kui Rentnik ei ole renditingimusi läbi lugenud või sellest aru saanud.
Palume alati tutvuda renditingimustega ja -lepinguga.
Rendilepingu või renditingimuste rikkumise eest on Rendileandjal õigus teha trahvi kuni 500 €.
Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja Rendileandja vahel läbirääkimiste teel. Kui osapooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtus.

BRONEERIMINE JA TAGATISRAHA
Broneeringu kinnituseks on tagatisraha (1100 eur) laekumine Autoretk OÜ arveldusarvele.
Rendi kogusumma tasutakse Autoretk OÜ poolt esitatud arve alusel hiljemalt 7 päeva enne rendiperioodi algust.
Broneeringu muutmine või tühistamine on võimalik kuni 30 päeva enne rendiperioodi algust.
Hilisema tühistamise korral broneerimistasu ei tagastata.
Tagatisraha on 1100€. Tagatisraha suurus katab kasko põhiomavastutuse.
Tagatisraha tagastatakse 10 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist juhul kui sõidukil ei avastata varjatud vigu, sõiduk on puhas ja terve ning puuduvad nõuded kolmandatelt osapooltelt. Nõuded kolmandatelt osapooltelt kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.
Hiljem esitatud nõuded (parkimistrahvid, liiklustrahvid jne) kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele.

RENTNIKU VASTUTUS JA KINDLUSTUS
Matkaauto rendi hind sisaldab kaskokindlustust liiklusõnnetuse ja vandalismi puhul omavastutusega 1100 €, varguse korral on Rentniku omavastutus 15% sõiduki omahinnast. Täpsemad tingimused on kirjas kaskokindlustuse poliisil.
Liiklusõnnetuse või vandalismi korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama sellest toimumiskoha järgset politseid ja võtma kirjaliku tõendi koos asjaolude selgitusega. Samuti on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest ka Rendileandjat.
Ärandamise, varguse või röövimise korral on Rentnik kohustatud sündmuse fikseerima koheselt kohalikus politseis ja teavitama sellest ka rendileandjat.
Ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse.
Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab Rentnik.
Sõidukist lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama kõik uksed, sulgema aknad ja luugid, ning eemaldama nähtavatelt kohtadelt sõidukis olevad väärisesemed.
Sõidukisse ei tohi jätta sõiduki registreerimistunnistust, rendilepingut ja sõiduki võtmeid.
Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga või ei esita kindlustusele nõutud dokumente, hüvitab Rentnik kahju täies ulatuses. Sõiduki vigastuse ilmnemisel või tekkimisel rendiperioodi jooksul on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama sellest Rendileandjat.
Matkaautoga on keelatud sõita vastu puuoksi, põõsaid või mis tahes esemeid, mis võivad kriimustada sõidukit. Nõude eiramisel on Rendileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada poleerimise tasu 300 €/külje kohta.

SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
Rendiperiood algab esimesel rendipäeval kell 11:00 ja lõpeb viimasele rendi päevale järgneval päeval hiljemalt kell 08:00, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Tehniliselt korras ja puhas matkaauto antakse Rentnikule täis kütusepaagi-, täidetud veepaagi-, tühja reoveepaagi- ning tühja wc kassetiga.
Matkaauto üleandmisel fikseeritakse kõik sõiduki olemasolevad vigastused ja puudused.
Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud ajal ja kohas, samas seisukorras kui see vastu võeti (va. välipesu).
Sõiduki mitte tagastamisel kokkulepitud ajal ja kohas võib rendileandja teavitada politseid sõiduki kadumisest ja kuulutada sõiduki tagaotsitavaks.
Rendiperioodi ületamisel ilma rendileandja nõusolekuta, on Rentnikult õigus nõuda kahekordset renditasu ületatud aja eest ja järgmise Rentniku kahjude korvamist.
Rendileandja ei vastuta eelneva Rentniku poolt põhjustatud sõiduki puuduste, vigastuste ja rendiperioodi alguse hilinemise või ärajäämise eest.
Kui sõiduk ei ole koristatud vastavalt koristuse check-listile, siis on Rendileandjal on õigus kulud tagatisrahast kinni pidada. Sisekoristuse hind 120 €, wc kasseti tühjendamine 50 €, reoveepaagi tühjendamine 25 €, lisavarustuse puhastamine kuni 100 €.
Sõiduk tuleb tagastada täis kütusepaagiga. Vastasel juhul peetakse tagatisrahast kinni 50 € + puuduva kütuse maksumus.
Sõiduki tagastamisel teostavad Rentnik ja Rendileandja sõiduki esmase ülevaatuse.
Vajadusel annab Rendileandja peale sõiduki välipesu, ning lisavarustuse ja tehnika põhjaliku kontrolli tagasisidet ilmnenud puudustest.
Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel ja peetakse kinni tagatisrahast.

LISATEENUSTE TINGIMUSED
Koristusteenus.
Koristusteenus tuleb eelnevalt kokku leppida ja tasuda. Koristamata auto tagastamise puhul, kui koristusteenuses ei ole eelnevalt kokku lepitud, rakendub leppetrahv kuni 120 eurot.
Koristusteenus hõlmab endas tavakoristust, vastavalt koristuse check-listile.
Erikoristuse (istmekatete suurpuhastus, mahaläinud toidu puhastus, tugevalt porised põrandad, tugeva haisu eemaldamine jms) tasu arvestatakse lisaks maha tagatisrahast. Erikoristuse tasu vastavalt koristusfirma hinnakirjale.
Koristusteenus ei sisalda paakide tühjendamist. Inimeste ja loomade kehavedelike ja muude kehaeritiste koristamise tasu nõutakse sisse kliendilt (peetakse kinni tagatisrahast) - vastavalt koristusfirma hinnakirjale, lisandub leppetrahv 200 eur.

WC kasseti tühjendus.
WC kasseti tühjendus tuleb eelnevalt kokku leppida ja tasuda. Tühjendamata jätmise puhul, kui teenuses ei ole eelnevalt kokku lepitud, rakendub leppetrahv 50 eurot.
WC kasseti puhastuse tasu, kui kasseti ei ole rendiperioodi ajal vajadusel tühjendatud või on täis paagiga sõidetud ja sellest tulenevalt on tekkinud lekkimisi - vastavalt koristusfirma hinnakirjale, lisandub leppetrahv 200 eur.


Kui sul on küsimusi või tahad midagi täpsustada, siis helista meile +372 566 40635
või kirjuta e-mail info at autoretk.ee